สมัคร facebook | สมัคร Hotmail | สมัคร Gmail
Wednesday, 29 May 2024

ตำแหน่ง CIO คืออะไร ?

09 Mar 2023
1135

คนรักงานต้องรู้ ตำแหน่ง CIO คืออะไร ?

ชาวเราเหล่าคนรักงานจะต้องรู้ ตำแหน่ง CIO นี้คือตำแหน่งอะไรกันนะ โดยคำ ๆ นี้ย่อมาจากประโยคเต็มว่า “Chief Information Officerแปลว่า “ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ”นั่นเอง ซึ่งตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง และมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไรมาทำความรู้จักกันเลย

ตำแหน่ง CIO คืออะไร ?

รูปภาพจาก https://ehorus.com/cio/

หน้าที่และขอบข่ายการทำงานของ CIO

ตำแหน่ง CIO คือผู้มีอำนาจสูงสุดในการดูแลบริหาร และรับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

แน่นอนว่าเมื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น CIO จึงต้องพัฒนาทักษะที่นอกเหนือไปจากการจัดการเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ในองค์กรขนาดใหญ่ หน้าที่ของ CIO มักจะมอบความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินงานด้าน IT แบบวันต่อวันให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน โดย CIO ในองค์กรส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ IT และคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร เป็นหน้าที่ของ CIO ในการสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน สร้างสมดุลให้กับงบประมาณด้าน IT และจูงใจพนักงาน IT ให้ทำงานไปสู่เป้าหมายตามที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของ CIO ได้แก่…

 • การจัดการพนักงาน IT และการพัฒนาเป้าหมายของแผนก
 • พัฒนาและดูแลงบประมาณด้าน IT
 • การวางแผน การปรับใช้ และการบำรุงรักษาระบบ IT และการปฏิบัติการ
 • การจัดการความต้องการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร
 • การพัฒนานโยบาย ขั้นตอน และแนวปฏิบัติด้าน IT
 • อัปเดทแนวโน้มไอทีในอนาคต และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
 • พัฒนาและบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้าน IT ทั่วทั้งองค์กร
 • สร้างความมั่นใจว่ากลยุทธ์และกระบวนการด้าน IT จะสนับสนุนเป้าหมายทั่วทั้งบริษัท
 • ดูแลความสัมพันธ์กับผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ
 • อธิบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารคนอื่น ๆ ทราบถึงประโยชน์และความเสี่ยงของโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ IT

 

ทักษะที่สำคัญของ CIO

ผู้ที่จะประกอบอาชีพได้รับบทบาทหน้าที่เป็น CIO จะต้องมีทักษะทางด้านการทำงานที่สำคัญ ดังนี้…

 • ความชำนาญในการกำหนดกรอบงานบริการ IT และดำเนินนโยบายความปลอดภัยด้าน IT
 • ความสามารถในการสรรหาและจัดการพนักงาน IT
 • ทักษะการจัดการโครงการ
 • ทักษะการจัดการงบประมาณ
 • ความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการและผู้ขาย

 

CIO ทำงานร่วมกับใครบ้าง?

ในหลาย ๆ องค์กร CIO จะจัดทำรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นอกจากนี้ในบางบริษัท CIO ยังมีที่นั่งในคณะกรรมการบริหาร CIO ทำให้มักจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับ C คนอื่น ๆ หลายคน รวมถึงพนักงานดังต่อไปนี้…

 

 • หัวหน้าฝ่ายการตลาด
 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน
 • หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

นอกจากนี้ CIO ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังต้องทำหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกันกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดิจิทัลในบริษัทที่มีตำแหน่งดังกล่าวอีกด้วย

 

ข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็น CIO

ผู้ที่จะสมัครเป็น CIO ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดั้งเดิมของวิทยาลัยสำหรับตำแหน่งนี้ ได้แก่…

IT วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการด้านไอที และการจัดการโครงการ CIO อาจมาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเครือข่าย วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือความปลอดภัย นอกจากนี้บางบริษัทยังพยายามจ้าง CIO ที่มีวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาต่าง ๆ เช่น…การจัดการ IT การจัดการโครงการ และระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งมองหาผู้สมัครที่มีระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจโดยเน้นด้าน IT เป็นหลัก

 

CIO ควรมี Soft Skill อะไรบ้าง?

CIO ควรมี Soft Skill ที่ครอบคลุมในการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น ซึ่งรวมถึงความเห็นอกเห็นใจ การมองโลกในแง่ดี ความซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีมและอารมณ์ขัน คุณลักษณะทั้งหมดเหล่านี้มีส่วนในการเสริมการเป็นผู้นำ และนำเสนอความสามารถในการจัดการของบุคคล ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้เป็นส่วนสำคัญของงาน CIO และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของงาน CIO คือการขายประโยชน์ของเทคโนโลยีและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท เนื่องจากทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของผู้นำด้าน IT กับผู้บริหารคนอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ IT เท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและโอกาสทางอาชีพอีกด้วย

 

ข้อควรรู้

ความรับผิดชอบของ CIO จะแตกต่างกันไปตามองค์กร อุตสาหกรรม ซึ่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศขององค์กรแห่งหนึ่ง อาจมีความรับผิดชอบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจาก CIO บริษัทขนาดเล็กกว่า CIO ในองค์กรส่วนใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ ITและคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร โดยเป็นหน้าที่ของ CIO ในการสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกัน สร้างสมดุลให้กับงบประมาณด้าน IT และจูงใจพนักงาน IT

 

สรุป ในฐานะสมาชิกของทีมผู้บริหารขององค์กร ทำให้ CIO ต้องมีไหวพริบทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีทักษะการสื่อสารที่โดดเด่น ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานภายในขององค์กร และการริเริ่มด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวทันโลก และสิ่งนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ซึ่งโลกพึ่งพาเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร และทำธุรกิจมากขึ้น ทำให้ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยการทำงานของ  CIO มากขึ้นตามไปด้วย และถือเป็นอีกสายอาชีพหนึ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในภายภาคหน้า เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กรก็คือจะต้องตามเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทัน และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน หรือการดำเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุด ดังนั้นตำแหน่ง CIO จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างแน่นอน

 

บทความน่าสนใจ

KPI คืออะไร ?
CEO คืออะไร ?
CFO คืออะไร ?
COO คืออะไร ?
CTO คืออะไร ?
CMO คืออะไร ?