สมัคร facebook | สมัคร Hotmail | สมัคร Gmail
Saturday, 13 April 2024

KPI คืออะไร ? วิธีวัดผลคุณภาพงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

KPI คืออะไร ? วิธีวัดผลคุณภาพงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดในองค์กร KPI คืออะไร ?

KPI ย่อมาจาก : “Key Performance Indicator

KPI แปลว่า : “กุญแจนำทางที่มีประสิทธิภาพ”

KPI คือ : ตัวชี้วัดความสำเร็จจากการทำงาน ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทุกอย่างร่วมกับคนในทีม ซึ่งถือว่ามีบทบาทสูงที่สุดในตำแหน่งนั้นจะต้องมีการวัดผลงานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลงานจากที่ลูกน้องได้ทำงานออกมา รวมไปทั้งแนวโน้มของผลกำไรบริษัท

ตัวชี้วัดผลงาน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ KPI มาเป็นตัวชี้วัดผลงานและการดำเนินงานของแต่ละแผนกต้องสามารถทำให้วัดออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่ง KPI ที่ได้ หรือ หลักเกณฑ์ในการประเมินของงานแต่ละแผนกก็จะแตกต่างกัน โดยจะสามารถทำการชี้วัดผลงานของบุคคลกรในแต่ละระดับงานบนพื้นฐานที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งผลประกอบการจะเป็นไปได้ดีหรือไม่สามารถอ้างอิงความเกี่ยวเนื่องจากการประเมิน KPI นี้ได้เลย

ตัวชี้วัดในองค์กร KPI คืออะไร

https://adaddictth.com/knowledge/KPI-Key-Performance-Indicatตัวชี้วัดในองค์กร KPI คืออะไรor

ความน่าเชื่อถือ

ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและยังสามารถใช้วัดความเหมาะสมของพนักงานว่าเหมาะกับงานในตำแหน่งนั้น ๆ หรือไม่ได้ด้วย เช่น

  • แผนกการขายและการตลาด อาจจัดตั้งเกณฑ์ KPI เป็นจำนวนยอดขาย หรือ เปอร์เซ็นต์รายได้จากการขาย
  • แผนกบริการลูกค้า จะกำหนดเกณฑ์การวัดผล KPI จากแบบทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า
  • ผนกไอที สามารถวัดค่า KPI ได้จากความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการทำงานต่าง ๆ ภายองค์กร โดยรวบรวมความพึงพอใจของพนักงานในส่วนนั้นประกอบร่วมด้วย

ประโยชน์ของ KPI

  1. สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของพนักงาน ช่วยตรวจสอบถึงประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละบุคคล สามารถจำแนกวิเคราะห์ได้เป็นรายกลุ่มและรายบุคคลว่าสามารถทำงานได้ครบถ้วนตามที่ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้หรือไม่ ควรมีจุดใดที่ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไว้ดูถึงความคืบหน้าในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่
  2. สามารถใช้ผลการประเมินมาประกอบในการ Brainstrom เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานต่อไปให้มีแนวโน้มที่จะสามารถร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ โดยทุกคนร่วมมือกันทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดอย่างสุดความสามารถ
  3. สามารถนำมาวิเคราะห์และชี้วัดได้ถึงความสำเร็จ เพื่อนำมาดูเป็นแนวโน้มของการเติบโตภายในองค์กรว่าสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ได้หรือไม่
  4. สามารถนำมาตั้งเป็นเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาในการตั้ง KPI ของเดือนถัดไปหรือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพนักงานใหม่ที่เริ่มงานในตำแหน่งที่เคยมีผล KPI ก็จะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลงานได้ง่ายมากขึ้น

ความหมายในภาพรวม KPI คือ ( Key Performance Indicator ) ก็จะอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ในแต่ละบริษัทก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปได้เช่นกัน

 

Source : KPI